Βασικό αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των σύγχρονων μοριακών δεδομένων υψηλής ευκρίνειας (γενετική, μεταβολομική, κα.) με σκοπό την ένταξη τους (ενοποίηση) στα μητρώα ασθενών, ώστε σε συνδυασμό με τα κλινικά και επιδημιολογικά δεδομένα να συντελέσουν ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον καινοτόμου Έξυπνου-Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Ε-ΗΦΥ) με ενσωματωμένα υποσυστήματα υποστήριξης κλινικής απόφασης/πρόβλεψης για την υποστήριξη του ιατρού και την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση. Αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες για την διαχείριση δεδομένων μεγάλου όγκου και με την κατασκευή νέων αλγοριθμικών μεθόδων το έργο εστιάζει στη βελτίωση την πρόγνωση και κλινική διαχείριση νοσημάτων, μέσω της κατανόησης του γενετικού υποβάθρου της νόσου σε κάθε ασθενή εξατομικευμένα, ώστε να προσδιοριστεί ο κίνδυνος εμφάνισης τόσο σπάνιων όσο και κοινών νοσημάτων όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, μεταβολικά νοσήματα, διάφοροι καρκίνοι κα.