Το έργο εκπονείται από τεσσερίς εταίρους από τον ακαδημαϊκό χώρο

Οι Ακαδημαϊκοί εταίροι είναι:

Εργαστήριο Μοριακής και Υπολογιστικής Βιολογίας και Γενετικής www.compgen.org/

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΥΦΥΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΕΥΣ)

http://dib.uth.gr/

http://math.uth.gr/

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε το 1984 και δέχτηκε τους/-ις πρώτους/-ες φοιτητές/-ριες του το ακαδημαϊκό έτος 1988-89. Με διοικητική έδρα την πόλη του Βόλου, έχει αναπτυχθεί σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας και στην Στερεά Ελλάδα σε Βόλο, Λάρισα, Λαμία, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Το ΠΘ οργανώνεται σε 8 σχολές, 37 τμήματα και 71 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Αποστολή του είναι η προαγωγή της γνώσης μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας και η συνεισφορά στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πανεπιστήμιο επιδεικνύει σταθερό ενδιαφέρον για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης: ενθαρρύνει την επιστημονική διάκριση του ερευνητικού δυναμικού σε όλα τα πεδία, επιβραβεύει τις υψηλές ατομικές και συλλογικές επιδόσεις, και καλλιεργεί ευνοϊκό κλίμα για ερευνητική και διδακτική καινοτομία. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας φιλοξενεί σήμερα ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Βιοπληροφορικής, της Ιατρικής Πληροφορικής, την Ανάλυσης Μεγάλου Όγκου δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Μάθησης.


ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ»

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών “Αλέξανδρος Φλέμιγκ” ιδρύθηκε το 1998 και είναι ένας από τους Ερευνητικούς φορείς που εποπτεύονται από την Γενική Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Κέντρο εστιάζει στην επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, την εκπαίδευση και την καινοτομία στις βιοϊατρικές επιστήμες, και παρουσιάζει κορυφαίες επιδόσεις, επιτυγχάνοντας διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα βασικών δεικτών ακαδημαϊκής και ερευνητικής αριστείας. Κατά τα τελευταία ~20 έτη λειτουργίας του Κέντρου, οι ερευνητικές ομάδες του έχουν συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των παρακάτω βασικών δεικτών απόδοσης του Κέντρου οι οποίοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν περισσότερες από 190 δημοσιεύσεις (2017-2022) σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Το Φλέμιγκ φιλοξενεί σήμερα ιδιαίτερα ανταγωνιστικές ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην λειτουργική γονιδιωματική και πρωτεομική, τη μοριακή και κυτταρική ανοσολογία, την βιοπληροφορική, την ανάπτυξη ζωικών προτύπων των ασθενειών του ανθρώπου, την μελέτη των μεταγραφικών και μετα-μεταγραφικών μηχανισμών γονιδιακών ρυθμίσεων, την επιγενετική, και τους μηχανισμούς μάθησης και μνήμης. Το Κέντρο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο για τις έρευνές του στον τομέα της μεταφραστικής έρευνας και την ανακάλυψη σηματοδοτικών μονοπατιών, βιοδεικτών και στόχων, την προκλινική αξιολόγηση φαρμάκων σε ζωικά μοντέλα και την ανακάλυψη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.


Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών αποτελεί ένα πανελληνίως και διεθνώς διακεκριμένο και καταξιωμένο Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, χάρη στην πολυσχιδή και καινοτόμα δράση του σε τομείς τόσο των θετικών επιστημών, της μηχανικής και των επιστημών υγείας όσο και των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και οικονομικών επιστημών. Το
Πανεπιστήμιο Πατρών αναπτύσσει δράσεις και πρωτοβουλίες για την επίτευξη πρωτοποριακής και καινοτόμου έρευνας μέσω της δημιουργίας ενός κατάλληλου ερευνητικού περιβάλλοντος, προώθησης της αριστείας και μετατροπής των ερευνητικών επιτευγμάτων σε μετρήσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία. Το Ινστιτούτο Ιατρικής Ακριβείας του Παν. Πατρών ιδρύθηκε το 2019 στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών και στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την κατανόηση της παθογένειας των νοσημάτων σε μοριακό επίπεδο και του τρόπου αντιμετώπισής τους εξατομικευμένα, με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ από διαφορετικά Τμήματα και Σχολές του Παν. Πατρών.


Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ), έτος ίδρυσης 1919, είναι το πρώτο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Δημόσιας Υγείας που ιδρύθηκε στην Ελλάδα. Tο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (ΕΙΠ) λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την υποστήριξη της Δημόσιας Υγείας.Σύμφωνα με τον Οργανισμό Λειτουργίας του ΕΙΠ αποτελεί στόχο του και η ανάπτυξη ιδίας δραστηριότητας ή σε σύμπραξη με άλλους ερευνητικούς ή τεχνολογικους φορείς ή επιχειρήσεις για την εμπορική ή εταιρική εκμετάλευση δικαωμάτων της διανοητικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας που προέρχεται από ερευνητικά του αποτελέσματα. Έτσι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός πατεντών και προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης από ερευνητές του ΕΙΠ σε συνεργασία με τη φαρμακοβιομηχανία για αξιοποίηση ιδίων προϊόντων έρευνας. Επιπλέον, διαγνωστικά προϊόντα έρευνας χρησιμοποιούνται ήδη στο τμήμα Διάγνωσης του ΕΙΠ, ενώ για κάποια από αυτά το ΕΙΠ διαπραγματεύεται με φορείς της βιομηχανίας για περαιτέρω ανάπτυξη ευρύτερης χρήσης τους.